A víz az úr

Jövőképét az életben betöltött szerepéről

A program tervezésekor alapkövetel¬mény volt az előzetes szakmai információgyűjtés. A program prognosztizálható iránymutatást nyújt az egyetem és a tágan értelmezett sportszféra szereplőinek a sporttal kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez.

Össze¬függő megoldást kínál fel a sporttal kapcsolatosan definiált feladatok megvalósításának módjára, így például az egyetem hogyan segíti elő az egészséges életmód és a szabad¬idősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, hogyan vesz részt a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az jövőképét az életben betöltött szerepéről, a szabadidősport és a fogyatékossággal élő személyek sportja finanszírozásában, hogyan ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését, va¬lamint hogyan járul hozzá egyetemünk sporthagyományainak ápolásához.

Az egyetemi sport helyzetének elemzése, jövőképe, valamint az egyetemi feladatválla¬lás újragondolása alapján részletezi a program az egyetemi sportpolitika hosszú távú céljait, az ezek megvalósításához teljesítendő operatív célokat a sport egyes területein, valamint az ezek eléréséhez vezető lépéseket. A sportolás kiemelkedően hozzájárul a hallgatók és a népesség közérzetének — a men¬tális és fizikai egészségi állapotának jövőképét az életben betöltött szerepéről, és sajátos funkciói révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, az esélyegyenlőséghez, a nemzeti értékek és az önbecsülés erősítéséhez.

jövőképét az életben betöltött szerepéről

Az egyetemi versenysport sikeressége, eredményességének fenntartása és fejlesztése erősíti az önbecsülésünket, hiszen megfelelő példaképeket állíthat a jelenlegi és a jövő¬beli hallgatók elé, valamint igényes szórakozási lehetőséget nyújthat. Mindemellett a sport¬piac működéséhez szükséges mechanizmusok tudatos megkeresése és bevonása kiemelt célkitű¬zés.

A magyar felsőoktatásban jelenleg több százezer hallgató tanul különféle képzési for¬mákban.

jövőképét az életben betöltött szerepéről

A jövő társadalmának, Magyarország lakosságának teljesítőképessége nagyban függ a felnövekvő nemzedék teherbíró képességétől, egészségétől a kialakuló életviteli és mozgásigénytől.

Az oktatási rendszerben a sport, a testnevelés helyzetének erősítése, a diá¬kok sportolási igényének kialakítása és annak fenntartása rendkívül fon¬tos feladat. A Debreceni Egyetem kiemelkedő szellemi központ. Egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére. Az egyetem straté¬giáját tekintve jelentős területet képvisel a sporttevékenység. Az Egyetem Taná¬csa novem¬berében elfogadta új sportkoncepcióját.

Ezután kezdődhetett el a sportigaz¬gatóság irányítá¬sával a helyzetelemzés, amely értékelte az egyetem — elsősor¬ban orszá¬gos, illetve helyi sportéletben- betöltött szerepét.

Ezután készült el a Debre¬ceni Egyetem Átfogó Ope¬ratív Sportprogramja, amelyben megfogalmazódtak a sport¬tal, az egészséges életmóddal összefüg¬gésben lévő területek legfontosabb céljai.

Megtörtént a program megvalósítása szempontjából mérföldkőnek számító lépések periodizálása. Időben be¬határolhatóvá vált az új elemek bevezetése.

A tevékenységek ellenőrizhetővé váltak annak érdekében, hogy az iránykövetés helyessége módosítható legyen. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz magával hozta az új területi egy¬sé¬gek, az ún. A tervezési-statisztikai egységekként mű¬ködő régiók egyre fonto¬sabb szerepet kapnak a regionális területi politikában és a fej¬leszté¬sek meghatározásá¬ban.

Az Európai Unió regionális politikájának legfonto¬sabb straté¬giai célja ugyanis a fejlő¬désben elmaradott térségek felzárkóztatása.

«Но Танкадо… - размышляла.  - С какой стати такой параноик, как Танкадо, доверился столь ненадежному типу, как Хейл?» Сьюзан понимала, что теперь это не имеет никакого значения. Нужно немедленно доложить обо всем Стратмору. Ирония ситуации заключалась в том, что партнер Танкадо находился здесь, прямо у них под носом.

Ma¬gyaror¬szág pedig az EU teljes jogú tagjaként új lehetőségeket kap az elmaradott ré¬giók fejleszté¬sére. Magyarország, és az Európai Unió egyik legelmaradottabb régiójában található az ország egyik legsikeresebb felsőoktatási intézménye. A XVI. Az egyetem különböző mutatói alap¬ján előkelő helyet foglal el a felsőokta¬tási intézmények rangsorában.

A tudományos munka és az alkalmazott kutatás rendkívül sokoldalú. Az ország legszélesebb képzési spektrumát kínáló intézményben közel sza¬kon, több mint 10 tudományterületen folyik a hall¬gatók képzése főiskolai, egyetemi szinten, szakirányú továbbképzéseken és felsőfokú szakképzések keretében.

Budapesti Víz Világtalálkozó

Az egyetemet is érintő minden fejlesztési prog¬ram fontos ré¬szét képezik az életminőség javítását célzó beruházá¬sok pl. A felsőoktatási intézmények versenyhelyzetbe kerültek.

Nem csupán fejlődésükről, ha¬nem létükről is szó van, amikor döntéseket kell hozniuk költségvetésről, tervekről, stratégiáról. Az új megoldások segíthetnek javítani a Debreceni Egyetem versenyképes¬ségét, amelyek révén az egyetem meghatározó szerepe a város és a régió életminőségi prog¬ramjában foko¬zottabban érvényesülhet. A sport területén kialakult helyzet átfogó elemzésével elkezdődött egy értékelés, amely rávilágított a hiányosságokra és lehetőség nyílt arra, hogy összefüggő rendszer¬ben egy mo¬dern igényeknek megfelelő, aktuális egyetemi átfogó operatív életminőségi program meg¬valósítására irányuló elképzelések fogalmazódhassanak meg, amelynek középpontjában az egészséges életmód áll.

A program, akárcsak a doktori értekezés célja is, hogy elmozdítsa az egyetemi sporttevékenységek szerepét a holtpontról, és ha¬tása megváltoztassa, fejlessze a hallgatók és a régió lakosságának sportos életmód szemléletét, melynek köszönhetően ja¬vulhatnak a térségben élők életminőségi mutatói.

A Budapesti Víz Világtalálkozó jövőképe Új világrend Új világrend van születőben: a klímaváltozás világrendje. Az emberi civilizáció által előidézett globális felmelegedés messze ható kihívásainak túlnyomó többsége elválaszthatatlan a víztől.

A hallgatók életmódkultúrája és sportja hozzátartozik az autonóm személyiség élet¬for¬májához. A német hagyományok nálunk élnek tovább, tudniillik Németországban már előbbre járnak az angolszász modellt illetően.

Ennek lényege, hogy egyetemi hall¬gatónak lenni életformát jelent. És ennek feltételeit az egyetemi campusok nyújtják is. Éppen ez lenne az integráció egyik értelme, és az egyetemi városokban el is indult az ilyen irányú mozgás, hogy olyan campusok jöjjenek létre, amelyekben magas szintű oktatási intézmé¬nyek mellett az egészséges életmódot szolgáló, a A korábbi évtizedekben az oktatásból 18 éves korban kikerülők nagy része nem ta¬nult tovább, így hatással nem lehettünk további életükre, életvitelükre.

Ők a munka vi¬lágába kerülve általában korán elhagyták a még igazából ki sem alakult mozgásigényü¬ket, fiatalként hirtelen kerültek merőben új viszonyok közé, ahol nem tudták beillesz¬teni a rendszeres sportot mindennapjaikba. A felsőoktatásban megjelent tömegek fel¬hívják a figyelmet arra, hogy a korábbiakkal ellentétben nagy hallgatói létszám mozga¬tására és szemléletbeli nevelé¬sére nyílik lehetőségünk.

Jövőképét az életben betöltött szerepéről, Hagyományok és jövőkép | FEOL

Mindez egy olyan korosztály¬ban, amely a felnőttkorba lépve, de védett körülmények között, örökletes látási patológia az önálló akarat, igény, a család szoros kötelékéből való eltávolodás, a saját lábra állás elnyújtott idősza¬kában él és iga¬zából ekkor alakítja ki későbbi szokásait.

A versenyszférában érdekelt multinacionális cégek már régen felismerték a jövőképét az életben betöltött szerepéről rejlő lehetőségeket a szokások kialakításának terén, és ádáz harcot folytatnak egy-egy felsőoktatási intézmény szolgáltatási palettáján való megjelenésért, különösen a kizárólagos¬ság megszerzéséért. Ez a sportban sem működhet másképp. A hagyomá¬nyos magyar csa¬ládmodellben nincs nagy szerepe a rendszeres sportolásnak, bár a ma¬gyar nép sportszere¬tete lehetőséget kínál arra, hogy ez hosszabb távon megváltozzon.

E cél elérésére leghaté¬konyabb lehetőségünk a felsőoktatásban van, melynek keretében meg¬erősíthetjük, stabili¬zálhatjuk az alsó- és középfokú oktatásban elültetett sportolás iránti igényeket. A felsőok¬tatásban is szemléletváltásra van tehát szükség, hiszen az utóbbi évtizedekben mostohagye¬rekként, szükséges rosszként kezelték, vagy megtűr¬ték testne¬velést és sportot, azt feltéte¬lezve, hogy felnőtt Magyarország egyik legszélesebb képzési kínálatával rendelkező, példaértékű gaz¬dálko¬dást folytató intézménye az ország egyik legelmaradottabb régiójában igyekszik megőrizni a kivívott versenyelőnyét a hazai felsőoktatási palettán, és versenytársává válni az európai felsőoktatási intézményeknek.

A tudásalapú gazdaság megteremtésé¬nek elengedhetetlen alapjait kell, képezzék a jelentős kutatási-fejlesztési potenciállal jövőképét az életben betöltött szerepéről felsőoktatási in¬tézmények, az egyetemek, köztük a Debreceni Egyetem is.

A víz az úr

Ebben a helyzetben, tekintettel az európai integrációs folyamatok új kihívásaira, egy¬általán nem mellékes kérdés, hogy mi¬lyen intézményi lehetőségek állnak rendelke¬zésre a régió életminőségének fejlesztésére? Milyen szerepe lehet a Debreceni Egye¬temnek ebben a fejlődési folyamatban? Milyen kap¬csolódási pontok vannak a felső¬oktatási in¬tézmény és a régióban működő életminőségi programok között? Hogyan tudja a felső¬oktatási in¬tézmény saját erőforrásait a régió fejlő¬désének szolgálatába ál¬lítani?

Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre egyre intenzívebben keresik a választ a felsőoktatási in¬tézmények, így a regionális központban működő Debre¬ceni Egyetem is. A felgyorsult és globalizálódó világban a társadalmi-gazdasági változásokra az egyete¬meknek is gyorsabban, pontosabban kell reagálni.

  1. A látás Sunnah-kezelése
  2. Jövőképét az életben betöltött szerepéről Hagyományok és jövőkép

Az intézmény központi straté¬giájának kialakításakor nem elég az előrejelzésekre, tendenciákra koncentrálni. A saját felmérések, elemzések szintén segíthetik a sikeres döntések, irányvonalak kijelölését. Az értekezés el¬sődleges célja éppen a régiót jellemző speciális életminőségi mutatók, ténye¬zők rend¬szerbe foglalása, különös tekintettel az egyetemista korosztály helyzetére, a régió legna¬gyobb képző intézményének új lehetőségeinek és úttörő szerepének elem¬zésére.

Az egyes területi egységek életminőségére ható tényezők rendszerbe foglalásakor az elemzés a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia által megalkotott alapelvekből in¬dult ki. Ez a modell értékű stratégiai irányelv nemcsak a regionális életminőség mérésé¬nek, hanem az életminőség javítására szolgáló fejlesztési elképzeléseknek, valamint a háttér¬ben húzódó, az életminőséget hosszútávon determináló sikerességi faktoroknak alkotja logikai hátterét.

A kutatás empirikus alapjául olyan — egymással szorosan össze¬függő- kérdőívek szolgálnak, amelyek elemzésével meghatározhatóak az egyetemi sporttevé¬kenység és sportszolgáltatá¬sok által kielégíthető igények, feladatok.

Lehetőség nyílik az egyetemi sport szerepének vizsgálatára a régióban található három megye vo¬natkozásá¬ban. Az országban egyedülálló a Debreceni Egyetem sportstratégiája, ezért a városi és régiós igények szervezett felmérése és értékelése nem csupán lokális hatású eredményt hozhat, hanem országosan is fejlesztheti a magyar és a felsőoktatási sport működését.

A kérdőíves vizsgálat kiterjed az egyetemi polgárokra, városi és régiós sportklu¬bokra, szövetségekre, középiskolákra, sportiskolákra, de felmérjük a média és az üzleti szféra kap¬csolódási lehetőségeit is, precedens értékű összehasonlítások készülnek kül¬földi pél¬dák alap¬ján.

jövőképét az életben betöltött szerepéről

Végül, de nem utolsósorban vizsgálat tárgyát képezi a sportléte¬sítmény-gaz¬dálko¬dás, a sportszolgáltatások minősége, a sportszerkezet, a szervezeti felépítés haté¬konysága és fej¬leszthetősége. A különféle vizsgálatokból levonható követ¬keztetések irányt mutathatnak a gyakorlati és stratégiai tennivalók tervezéséhez.

Jövőkép — Kulcsi Krónika Jövőképét az életben betöltött szerepéről, Hagyományok és jövőkép FEOL Egyetemünk célja református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése elsősorban a Magyarországi Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel az egyház Urát szolgálni.

Megítélésem szerint a felsőoktatási sport számára nem csupán az a feladat, hogy az Unió sportpo¬litikájával összhangban, biztosítsa valamennyi hallgató számára a heti két óra ingyenes sportolási lehetősé¬get, hanem az élethosszig tartó testmozgás és az egész¬séges életmód fontosságát kell hirdetnie. Jövőképét az életben betöltött szerepéről és speciálisan képzett fiatal értel¬miségieket kell nevelnünk, akiknek életmódjá¬hoz napi szinten hozzátartozik az egész¬ség szemlélete. A végzett hallgatók jelentős része marad a diploma megszerzése után a régióban.

Így az egyetemi tanulmányok során szerzett megerősítések elkísérik ezeket a fiatalokat is, akik szo¬kásmódjukkal és sportos értékrendjükkel egy egészségesebb társadalom látás mínusz 6 és szülés gene¬rálhatják, hiszen a sportolás kiemelkedően hozzájárul a hallgatók és a né¬pesség közér¬zet¬ének — a mentális és fizikai egészségi állapotának javításához- és sajá¬tos funkciói révén esz¬köz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kap¬csolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, az esély¬egyenlőséghez, a nemzeti érté¬kek és az önbecsülés erősítéséhez.

Ezért közvetett és köz¬vetlen módon a Debreceni Egye¬tem átfogó életminőségi programja lehetőséget és egy¬ben felelősséget is jelent azok szá¬mára, akik formálják a programot és annak részeit. Egy intézmény megítélését, kialakított, illetve megszerzett imázsát az intézményről kiala¬kított vélemények is befolyásolják.

Azok véleményének van je¬lentősége, akik köz¬vetlen kapcsolatban vannak az Szolovjev nézete egyetemmel. Elsősorban a hall¬gatók kritikus és fejlett kritikai érzéke formálhatja a rendszerben működő életmi¬nőségi programot. SUMMARY In the sport- life of the University of Debrecen there has been a demand formulated on the making of a comprehensive, long-term development plan, which obviously incorpo¬rates all fields of sport.

This document guides the way for people in the sport- life of the university how they could organise their activities connected with sport on a calculable, hogyan kell képezni a távollátást level. Necessarily, the preliminary collection of professional informations has been a basic requirement for the establishment of this document.

The program provides foreseeable instructions to the organisation of sport pursuits both for sport people in the university, and members of the sport sphere in a wider sense.

It offers a cohesive solution for all kinds of tasks defined with the sport life, and also gives a guidance for the various ways of realisations of these challenges.

Thus it can answer such questions as for example how the university can conduce the invitation of conditions for the healthy living through spare time sporting, how it can participate in the financing of contest sport with the contributing project of reinforcement training and how the university can support the sport life of handicapped people. The project also contributes to the cultivation of the sport traditions of the university by bankrolling not only the official university sport life but also the leisure time sporting of the stu¬dents.

On the basis of rethinking the situation of sport at the university with its future pos¬sibilities the program paraphrases the tasks of the university in the sport life, the long term aims of university sport politics with its operative aims látás 2 évente should be performed and also the possible steps which lead to these purposes. It means, that beyond the development of quality sport and out¬standing contest sport a much wider range of university people should be included in sporting in order to utilize all the advantages of sport.