Üdvözöljük a Máté Fotó-Optika honlapján!

Teljesítse az összes látásvizsgálatot

A Szállító a szerződés teljesítése érdekében az általa igénybe vett személyekért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. Szállító a szerződés tárgyát képező termékeket azok legelső átvételétől számított 12 hónapon keresztül változatlan áron biztosítja. Ezen időponttól kezdődően —30 nappal megelőzően küldött írásbeli tájékoztatással -Szállító jogosult a termék árát egyoldalúan megváltoztatni.

Amennyiben az új ár Vásárló részére nem elfogadható, az árváltozásról szóló tájékoztatást követő 15 napon belül Vásárló jogosult a jelen szerződést írásbeli felmondással megszüntetni 15 napos felmondási idővel.

az egyik látás

Vásárló köteles a pontos szállítási címét, e-mail címét, illetve mobiltelefonszámának változását haladéktalanul bejelenteni. A pontatlan e-mail címmel, illetve mobiltelefonszámmal összefüggésben álló következmények kizárólag Vásárlót terhelik. A kiszállított kontaktlencse felbontását és használatát megelőzően szükséges arról Vásárlónak meggyőződnie, hogy az általa megrendelt termék került leszállításra különösen a kontaktlencse típusa és dioptriája vonatkozásában.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Vásárló a tartalék kontaktlencse iránti igényét és átvételének módját, az első beszedési megbízással kifizetett termék leszállítása után tudja egyeztetni az ügyfélszolgálattal, a szerződés megkötésének évében és az azt követő évek során is, évente egy alkalommal.

Amennyiben a Szállító teljesítésével kapcsolatban 12 hónapon belül három alkalommal kifogás merülne fel így különösen: terméknem Szolovjova látásjavítása leszállításra, a leszállított termékkel kapcsolatban szavatossági igény merül felSzállító —a bejelentett kifogás rendezésének kötelezettségével -jogosult a szállítási szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

Adatvédelmi áttekintés Általános tudnivalók A Szinva Optika a vásárlók adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgbanjanuár án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló Ezen adatokra különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához és fejlesztéséheztovábbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk. Adat — más, kifejezetten célhoz kötött hozzájáruló nyilatkozat hiányában így különösen: DM levelek küldése — kizárólag a szolgáltatásaink biztosítása és fejlesztése céljából, így a megrendelések teljesítése arról történő értesítésa megrendelés megtörténtének, teljesítésének és annak megfelelőségének igazolása, ellenőrzése, esetleges reklamációs ügyintézés, illetve a számlázás biztosítása és a megkötött szerződések bizonyítása.

Szállító ügyfélszolgálata útján felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval. Szállító az adatváltozás tudomásul vételéről külön levélben visszaigazolást küld. A szüneteltetés maximális időtartama naptári évenként 6 hónap lehet, és a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapig szünetelés bejelentésére nincs lehetőség.

látás helyreállítási tanfolyamok

Azon Vásárlóval, akinek szerződését Szállító bármilyen okból megszüntette ideértve a 6. Szállító anyagi felelőssége a jelen szerződés alapján Vásárló által megfizetett vételár összegében kerül korlátozásra. A kontaktlencsék teljesítse az összes látásvizsgálatot kifejezetten jelen felelősségkorlátozásra is tekintettel került meghatározásra.

homályos látás repül a szemekben

Amennyiben a vásárló egészségbiztosítási pénztár nevére szóló számlát kér, azt előre, az egészségbiztosító által megkövetelt azonosítók megadásával a szerződés megkötésekor tudja az üzletben jelezni vagy később az ügyfélszolgálaton. Felek ilyen oknak tekintik különösen vis maior : természeti csapások, háború, tűzvész, robbanás, árvíz, járványok stb.

Best Optika - computeres látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés

Amennyiben Vásárló az általános szerződési feltételek módosítását nem fogadja el, úgy a módosítás részére történő megküldését követő 15 napon belül jogosult a szállítási szerződést 15 napos felmondási határidővel megszüntetni. Szeretne időben értesülni legfrissebb ajánlatainkról és újdonságainkról?

A Vision Express hírleveléből.