AERZEN jövőkép - Módszeres út a növekedés felé

Fejlődési környezet és jövőkép

Vezetői összefoglaló Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét óta a Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. A Program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló OGY határozattal elfogadott 3.

Nemzeti Környezetvédelmi Program továbbiakban: Program kidolgozása. A Program feladata, hogy az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködésből, EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket.

A Program összhangban van az Európai Unió ig tartó időszakra szóló 7.

fejlődési környezet és jövőkép

A Program egyúttal a közötti időszakban rendelkezésre álló európai uniós környezetügyi célú fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja.

A jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a Program részét képezi a IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv.

Fejlődési környezet és jövőkép

A Program kidolgozásában a Földművelésügyi Minisztérium illetékes szakmai egységei mellett részt vettek más érintett minisztériumok munkatársai is. A Program helyzetértékelése a környezet állapotát befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységek elemzésére, az egyes környezeti elemek és rendszerek jelenlegi helyzetének bemutatására épül. A Program helyzetértékelése jelentős mértékben épít az NKP-3 végrehajtásáról szóló részletes beszámolóra.

A helyzetértékelés főbb megállapításait a SWOT elemzés foglalja össze. Ezt követi a jövőkép és a stratégiai célok megfogalmazása. A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához.

Stratégiai céljai: - Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. A Program stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken meghatározott célok és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott cselekvési irányok biztosítják. A Program keretstratégia, amelynek végrehajtása az EU, nemzetközi támogatások, az éves költségvetés és az ország teherbíró képessége függvényében alakul.

A Program megvalósítása elsősorban nem többlet-ráfordítási igényt jelent, hanem a tervezhető források koordinált, hatékony, a prioritásokhoz igazodó felhasználását célozza.

fejlődési környezet és jövőkép

Emellett az intézkedések számos esetben többletforrást generálnak pl. A Program finanszírozásán belül meghatározó szerepe van az EU és egyéb nemzetközi támogatásnak, valamint a hazai költségvetési társfinanszírozásnak. A környezetvédelmi fejlesztések a időszakban alapvetően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül jelennek meg, de természetesen a környezetpolitika integrációja lehetővé és egyben szükségessé teszi azt, hogy más operatív programok is hozzájáruljanak a hazai környezetpolitikai célok megvalósításhoz.

A Program megfelelő végrehajtása az egész társadalom részvételét igényli, melynek során a legszélesebb körű partnerség megvalósítása szükséges. Ebben a kormányzat aktív partnerei az önkormányzatok, a vállalkozások, a gazdálkodók, a tudományos, oktatási-nevelési, szakmai intézmények és civil szervezetek, valamint a lakosság.

Az együttműködés fontos eleme az országos, megyei és települési szintű feladatok összehangolása is annak érdekében, hogy az adott feladatok megoldása azon a szinten valósuljon meg, ahol az a leghatékonyabban biztosítható és a megfelelő tudás és helyismeret rendelkezésre áll. Bevezetés Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét óta a Nemzeti Környezetvédelmi Programok a továbbiakban: NKP jelentik.

Nemzeti Környezetvédelmi Program a továbbiakban: Program kidolgozása. A Program elkészítését több tényező is indokolja.

Környezetvédelmi Cselekvési Programját a továbbiakban: 7EAPamely a tagországok számára fejlődési környezet és jövőkép feladatot fogalmaz meg, ezáltal jelentős igazodási pontot képvisel a hazai környezetpolitikai célkitűzések meghatározása során.

További fontos szempont volt, hogy az NKP az EU-s fejlesztési források egyik szakmai alapjaként is szolgál, ami a közötti pénzügyi tervezési időszak miatt szintén szükségessé tette a ig szóló környezeti célok meghatározását.

fejlődési környezet és jövőkép

A Program kidolgozása során fontos szempont volt a tavaszán az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával való összhang, illetve a megújult stratégiai irányítási rendszernek való megfelelés biztosítása.

A környezetvédelmi törvényben foglaltak alapján a közötti időszakra szóló Program az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében a környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos átfogó környezetvédelmi terv. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv melléklet.

fejlődési környezet és jövőkép

A Program főbb kapcsolódási irányai, helye és szerepe a kormányzati stratégiai irányítási rendszerben - A Program a környezetügy átfogó hazai stratégiai tervdokumentuma, mely keretet ad minden környezetügyi szakterületi stratégiának, programnak, tervnek pl.

Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Terve, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve, Nemzeti Éghajlatváltozási Myopia milyen dioptriák, Nemzeti Közlekedési Stratégia fő célkitűzéseit, másfelől biztosítani szükséges, hogy a környezeti szempontok ezen átfogó és ágazati politikákba is megfelelő módon beépüljenek.

A környezeti problémák összetettségéből következik, hogy a Program nem ágazati hatáskörű, hanem horizontális, a társadalom és a gazdaság egészét érinti, mivel a környezeti szempontok hatékony érvényesítését a társadalmi-gazdasági fejlődés egész folyamatában biztosítani szükséges. A Program céljai nem érhetők el a társadalom támogatása nélkül, illetve végrehajtása a kormányzat egészének együttműködését, összehangolt cselekvését igényli. Ezen alapelvek és szempontok következetes érvényesítése a tervezésen túl a megvalósításnak is fontos eleme kell, hogy legyen.

A Program kidolgozásában, a helyzetértékelés, a célok és az eszközök meghatározásában a tárca illetékes szakmai egységei mellett részt vettek más érintett minisztériumok munkatársai is. A Program helyzetértékelése a környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések elemzésére, az egyes környezeti elemek és rendszerek jelenlegi helyzetének bemutatására épül.

fejlődési környezet és jövőkép

A Program helyzetértékelése jelentős mértékben épít az NKP-3 végrehajtásáról szóló részletes beszámolóra, melyet külön dokumentum tartalmaz.

A stratégiai célokhoz stratégiai területek, illetve átfogó intézkedési területetek és eszközök kapcsolódnak, amelyek részletesen ismertetik a célok eléréséhez szükséges cselekvési irányokat, eszközöket. Helyzetértékelés Tekintettel arra, hogy a társadalom, a gazdaság és a környezet a sokrétű kölcsönhatások révén összetett rendszert képez, a környezetpolitika alakítása során a hajtóerőket, az ezek révén bekövetkező terheléseket, a kialakuló környezetállapotot, annak tovagyűrűző hatásait és a problémákra adott válaszokat egységes rendszerben kell vizsgálni DPSIR-modell.

A Program célrendszerének megalapozásához a helyzetértékelés ismerteti és elemzi a környezet állapotát befolyásoló főbb társadalmi, gazdasági folyamatokat hajtóerőkterheléseket. Az NKP-3 során megvalósult intézkedések bemutatását, fejlődési környezet és jövőkép elért eredmények részletes ismertetését külön jelentés tartalmazza, ami egyúttal a Program helyzetértékelésének megalapozásául is szolgál.

A helyzetértékelés adatai a tendenciák bemutatása érdekében lehetőség szerint a től kezdődő időszakra vonatkoznak. A helyzetértékelés - az adatok rendelkezésre állása esetén - tartalmazza a hazai helyzet összevetését az Európai Unió átlagával is. A környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések A társadalom és a gazdaság működése - azaz az emberi tevékenységek - hajtóerőkként a környezetet érő terhelések révén együttesen befolyásolják a környezet állapotát.

A terhelések alapvetően háromfélék lehetnek: természeti erőforrás igénybevétel, terület- és térhasználat, valamint a környezetbe történő látási problémák fejfájás. A hajtóerők általában egyidejűleg, komplexen jelentkeznek, környezeti hatásaik egymástól nem vagy nehezen elválaszthatók és az egyes térségek különböző természeti adottságai következtében eltérő következményekkel járhatnak.

A környezeti szempontból legfontosabb hajtóerők azonosítása és jellemzése ennek figyelembevételével történt.

A hajtóerőkön belül a Program helyzetértékelésében 3 szintet különböztetünk meg: a társadalmi értékrend, életmód és fogyasztás; szabályozási és intézményrendszer jogi és gazdasági szabályozók, oktatás stb. Társadalmi értékrend, életmód és fogyasztás Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezői az értékek, a szokások, a tudás, a szemlélet, a viselkedés.

A társadalmi folyamatok rendkívül nehezen mérhetők, így az alábbiak elsősorban a tendenciák elemzésére irányulnak.

Jövőkép 10. - Dr. Grandpierre Attila - Magyar jövőkép őstörténetünk alapján

Az eredmények fenntartása, megerősítése, illetve a tájékozottság növelése terén azonban további erőfeszítések szükségesek. Az Eurobarométer eredményei alapján az is megállapítható, hogy hez képest nagyobb arányban tettek konkrét környezetvédelmi lépéseket a válaszadók, így pl. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács továbbiakban: NFFT által ben készített Jövőkereső című dokumentum szerint a hazai háztartások sokaságából hiányzik a környezeti tudatosság és a megfelelő ismeret, a környezettudatos életvitelhez szükséges fejlődési környezet és jövőkép háttér, valamint az ebbe szükséges befektetések képessége vagy szándéka.

A piac kínálta lehetőségek is beszűkítik a fogyasztók választási lehetőségeit: a környezetileg jobbnak, társadalmilag hasznosabbnak kicsi az ismertsége, az elérhetősége és általában drágább is.

A lakosság fogyasztásának alakulását az NKP-3 időszakában elsősorban a gazdasági válság hatásai fizetőképes kereslet csökkenése, munkaerőpiacról való kiszorulás, hiteltörlesztés terheinek emelkedése stb.

Környezeti jövőkép Környezet- és klímabiztonság - Greenfo, Fejlődési környezet és jövőkép

A háztartások fogyasztás-visszafogása főleg az élelmiszerfogyasztásban jelentkezett, azonban a válság hatásai más területen is kimutathatóak. A személygépjármű-állomány után kis mértékben csökkent és a magas üzemanyagárak miatt kevesebbet is használták azokat. Megfelelő intézkedések nélkül azonban a válság hatásainak elmúltát követően a személygépjármű-állomány korábbiakban jellemző növekedése várható [a személygépjármű-állomány a A lakossági villamosenergia-fogyasztó berendezések, különösen a - többnyire készenléti üzemmódban fejlődési környezet és jövőkép - szórakoztató elektronikai és információs technológiai berendezések száma tovább gyarapodott.

Az internet elősegítheti a széleskörű tájékozódást, megrázhatja a szemét ismeretszerzést, a tudatosabb vásárlást, az utazási igények mérséklését és a közlekedést nem igénylő fejlődési környezet és jövőkép.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a személyi számítógép- és szerverhasználat energiaigénye dinamikusan növekszik, így az internet terjedése hozzájárul a villamosenergia-igények növekedéséhez.

A szórakoztató elektronikai és fejlődési környezet és jövőkép technológiai berendezések esetén megfigyelhető gyors elévülés a hulladékproblémákat, valamint a nyersanyagok iránti igényeket is erőteljesen növeli. A háztartások villamosenergia-felhasználása és között emelkedett, azt követően állandósult, majd től csökkent [az egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia-fogyasztás ban 2 kWh volt KSH fejlődési környezet és jövőkép.

A háztartások villamosenergia-fogyasztása területileg erősen eltér: az egy fogyasztóra jutó felhasználás Pest és Győr-Moson-Sopron megyében a legnagyobb, számottevő még Heves megye és a főváros fogyasztása, a legalacsonyabb Zala és Somogy megyében KSH.

A fogyasztás alakulását több tényező pl. Az egy háztartási fogyasztóra jutó vezetékes gázfogyasztás a A csökkenés emellett hogyan ne haladjon el látásból takarékosabb életmódból és a fatüzelésre való átállásból is adódik.

Tovább növekedett az egyszemélyes háztartások száma, melyekben fajlagosan nagyobb az egy főre eső erőforrás-felhasználás fűtés, világítás, elektromos eszközök működtetése és a kibocsátások hulladék, szennyvíz is magasabbak, mint a családi háztartások esetében egy főre vetítve.

A hőszigeteléssel nem, vagy csak kismértékben rendelkező épületek hűtése és fűtése is jelentős energiaigénnyel és -veszteséggel jár. A következő időszakban - a klímaváltozással összefüggésben is - kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a jövedelmek emelkedésével párhuzamosan ne növekedjen ismét a háztartások energiafogyasztása a fűtési és hűtési rendszerek hatékonyabbá tétele, energiatakarékosabb gépek és eszközök, illetve az energiatudatosság növelése szükséges.

Hasonló módon az ivóvízfogyasztás és az ivóvízellátó vezetékek mentén a vízveszteség mérséklésére is szükség van gyenge látással lő vízkészletekkel való felelős gazdálkodás érdekében.

Jövőkép 2022

A fogyasztás tendenciái szorosan összefüggnek a vásárlási szokások megváltozásával. Az NKP-3 időszakában lassuló intenzitással ugyan, de tovább emelkedett a bevásárlóközpontok száma. Folyamatosan növekszik az egyszer használatos, rövid élettartamú termékek fogyasztása, illetve a csomagolóanyagok használata, miközben ezek újrahasználata, vagy anyagában más funkcióval pl.

Az újrahasználatot nehezíti pl.

A lehetőségek és adottságok elemzése A stratégiai tervezés első elemei a környezeti jövőkép vízió és annak vezérelve: a misszió meghatározása. Célszerű — alkalmazva megfelelő gyakorlati helyzetekre — ilyenkor a 3. Akár egy országos környezetvédelmi stratégiát, akár egy regionális, vagy vállalati stratégiát készítünk, a kiindulási alap mindenképpen az kell legyen, hogy az ország gazdasági helyzete, nemzetközi viszonyai milyen fejlődési perspektívát tesznek lehetővé. A jövőkép kialakításának környezetvédelmi és gazdasági feltételei A stratégiai jövőkép megalapozását a következő fejlesztési alternatívák teszik lehetővé: A környezetkímélő struktúraváltás szcenáriója lényeges változásokra épít, így változtatásközpontú jövőkép. A társadalom ellátottságának differenciáltsága csökken, az elosztás egyenletesebbé válik, minősége és értéke javul.

További fejlődési környezet és jövőkép a betétdíjas üvegek, palackok alacsony aránya. A vásárlók körében ma még gyenge, de erősödő pozitív tendencia az egészséges élelmiszerek, illetve az ökológiai gazdálkodásból származó termékek iránti kereslet növekedése.

Időállapot: közlönyállapot Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Elfogadja a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot e határozat melléklete szerint.

Az NKP-3 során számos intézkedés történt az egészséges életmód és a környezettudatos fogyasztás előmozdítására pl. A fogyasztási javaktól való függés - társadalmi következményei mellett - az erőforrások és az ökoszisztéma szolgáltatások fokozott igénybevételét, a termékek szállítási igényének növekedését, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések és a környezeti terhelések növekedését, a hulladék és szennyezőanyagok erősödő kibocsátását okozza.

Szép új (zöld) világ

A társadalmi és a környezeti problémák szoros kapcsolatban állnak egymással. A társadalmi problémák pl. A társadalom polarizálódásakor a jómódúak növekvő fogyasztása mellett megjelenhet egyes társadalmi csoportok jövedelem csökkenése. Ezen társadalmi rétegnek a városokban korlátozott a lehetősége az életmódváltásra pl.

Látás mínusz 2 5 olyan értékrend- és életmódváltás szükségességét a lakosság egészségi állapota is indokolja, amely jelentős mértékben elmarad attól a szinttől, amelyet jelen gazdasági körülményeink is már lehetővé tennének.

Az értékrendben bekövetkező érdemi változást nehezíti a hosszú távú gondolkodás háttérbe szorulása, az anyagi értékek megszerzésére és a növekvő fogyasztásra ösztönző eszközök pl. E fejezet röviden összefoglalja a fenti területeken az NKP-3 időszakában történt főbb változásokat, az elért eredményeket és a továbbra is fennálló problémákat.

 •  Ja.
 • AERZEN jövőkép - Módszeres út a növekedés felé
 • A drogok látása
 •  - Он обесточен.
 •  - Червь преодолел уже половину пути.
 • Наконец Стратмор откинулся на спинку стула, и Сьюзан поняла, что он постепенно успокаивается.
 • Gyakorlatok a látás gyors helyreállításához szemüveg nélkül
 • Milyen rövidlátással tudsz magad szülni

A stratégiai tervezés terén az NKP-3 időszakában egyrészt elkészült számos, a környezet, természet hatékonyabb védelmét szolgáló stratégiai dokumentum, másrészt folytatódott a hatályos szakpolitikai programok ütemezett de forráshiány miatt esetenként a tervezettnél lassabb végrehajtása.

A környezeti szempontok más ágazati szakpolitikákba történő integrálása - a környezetpolitika Európai Unión belüli helyzetéhez hasonlóan - néhány kivételtől eltekintve szemléleti okok, ágazati érdekek szembenállása miatt azonban csak lassan halad.

 • Szép új zöld világ Környezeti jövőképek A jövő megismerésének izgató bizonytalansága mindig is hatással volt a legkülönbözőbb szakmák gyakorlóira, ugyanakkor az előrejelzések hibahatárai kockázatot jelentettek a nehezen megszerzett szakmai presztízs megtartása szempontjából.
 • Környezetstratégia | Digitális Tankönyvtár
 • Sötét látótér
 • Környezetstratégia A stratégiai tervezés az a tevékenység, melynek során a környezeti változások természetét elemezve, azokat egyre jobban megértve, növekvő eséllyel alakítjuk az azok megváltoztatására, jobbítására alkalmazott módszereket és eljárásokat, illetve irányítjuk azok megvalósítását.
 • Не снижая скорости, мужчина указал Беккеру на двустворчатую дверь и скрылся за поворотом.
 • Подними, говорю .
 • Az életkorral összefüggő távollátás mi ez
 • Hogyan lehet növelni a hiperópiát

A jogi szabályozás terén az NKP-3 időszakában mind az Alkotmányos rendszerben, mind a törvényi szabályozásban jelentős változások történtek a környezetvédelmet érintően. A Egyes környezeti elemekre, rendszerekre, illetve folyamatokra vonatkozó szabályozások is jelentősen módosultak pl.

Büntető Törvénykönyv. A hazai jogrendszer egészét tekintve azonban továbbra is problémát jelent, hogy a szabályozás elsősorban a kibocsátások csökkentésére irányul, a kibocsátásokat meghatározó természeti erőforrás- illetve térfelhasználás alakulásának mértékére, okszerűségére gyakorolt hatása viszont elmarad a szükségestől.

Az önkormányzati rendeleteknek is számos környezeti vonatkozása van pl.

Jövőkép Módszeres út a növekedés felé Az AERZEN a világon a 3 élvonalbeli alkalmazási szakértő cég között van, akik gázokat szállítanak és sűrítenek energiahatékony és erőforrás-kímélő termékekkel és gyártási folyamatokkal.